Verklaring Directie en Raad van Commissarissen Tata Steel Nederland

13 Nov 2020

De Directie en Raad van Commissarissen (RvC) van Tata Steel Nederland (TSN) zijn uiteraard op de hoogte gesteld van de gesprekken die onze aandeelhouder Tata Steel Limited (TSL) voert met het Zweedse SSAB over een mogelijke overname van TSN. Directie en RvC staan in beginsel positief tegenover deze gesprekken. Een overname door SSAB zou mogelijkheden kunnen bieden om de duurzame continuïteit van het Nederlandse staalbedrijf te borgen.

Directie en RvC realiseren zich dat een mogelijke overname grote impact heeft op onze medewerkers, klanten, leveranciers, omwonenden en andere betrokkenen binnen en buiten ons land. Daarom is met de aandeelhouder de afspraak gemaakt dat Directie en RvC intensief bij het proces betrokken worden.

Uitgangspunt blijft dat de Directie en RvC de belangen van TSN en haar stakeholders zullen blijven behartigen, conform hun (fiduciaire) verantwoordelijkheden. Ook het nieuwe organisatiemodel van TSN binnen SSAB zal worden vastgesteld in nauw overleg met de RvC en Directie van TSN en SSAB.

Hetzelfde uitgangspunt is van toepassing op de uitvoering van de beslissing van TSL om de activiteiten van de Nederlandse en Britse organisaties op korte termijn te ontvlechten. Aangezien deze ontvlechting hoe dan ook plaatsvindt en de voorbereiding hierop per direct wordt gestart, verdient dit proces maximale aandacht.

Onze aandeelhouder heeft aangegeven een eventueel overnameproces zo snel mogelijk te willen afronden, wat in 2021 zijn beslag zou moeten krijgen. Vanzelfsprekend is hiervoor intensief overleg nodig met alle betrokkenen en de eventuele nieuwe eigenaar. Directie en RvC geven daaraan alle prioriteit.

Zodra daartoe aanleiding is, komen Directie en RvC met nadere mededelingen.

Namens de Directie, Hans van den Berg
Namens de Raad van Commissarissen, Peter Blauwhoff