Toelichting artikel Noordhollands Dagblad

26 Sep 2020

Het Noordhollands Dagblad heeft een artikel over Tata Steel gepubliceerd. Het bevat een aantal onjuistheden. Bijgaand de reactie die we de krant hebben gestuurd naar aanleiding van hun vragen.

Ter toelichting: de Go-C regeling is door de overheid ingesteld om de gevolgen van de coronacrisis te beperken en stelt bedrijven in staat geld te lenen met een garantstelling van de overheid.

Beloningssysteem

Tata Steel in IJmuiden heeft zowel voor managers (die buiten de CAO vallen) als voor overige medewerkers een zorgvuldig opgezet beloningssysteem, waarover aan de Centrale Ondernemingsraad jaarlijks verantwoording wordt afgelegd, zoals dat in de wet is vastgelegd.

Voor senior managers worden bonussen toegekend vanuit Tata Steel Europe. Bonussen worden overal op dezelfde basis toegekend. Dat systeem is gebaseerd op de prestaties van de onderneming en op individuele prestaties.

Voor medewerkers die onder de CAO van Tata Steel in IJmuiden vallen is er de Resultaats Afhankelijke Uitkering (RAU) (winstdeling). Tevens ontvangen zij elk jaar in december een eindejaarsuitkering (los van het resultaat van de onderneming) en wordt er een bonus toegekend aan medewerkers die een excellente beoordeling krijgen (eveneens los van het resultaat van de onderneming).

Al deze regelingen zijn vastgelegd in reglementen en de CAO en zijn in lijn met de vigerende wetgeving.

De senior managers van Tata Steel Europe hebben geen bonus ontvangen over het afgelopen jaar. Er is ook geen RAU uitgekeerd over fiscaal jaar 2020, maar er zijn wel bonussen toegekend aan medewerkers die onder de CAO vallen.

Overigens is de omvang van het management van organisaties uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen binnen die organisaties. Dat geldt ook voor Tata Steel in IJmuiden. Redenen voor verschuivingen in de omvang van het management zijn onder meer verplaatsingen van functies binnen Tata Steel Europe, het aantrekken van managers voor grote investeringsprojecten en het aantrekken van senior specialisten op uiteenlopende gebieden.

Leningen
Tata Steel Nederland (TSN) had op 31 maart een lening uitstaan bij moedermaatschappij Tata Steel Netherlands Holdings van 150 miljoen euro. Deze lening is inmiddels verlaagd tot 111 miljoen euro. Deze intercompany lening wordt van tijd tot tijd verlengd. Het doel van dit soort leningen is om liquiditeitsondersteuning te bieden aan de Tata Steel Europe Group. Na het aflopen van de termijn van de lening kan deze door TSN worden stopgezet. Het moederbedrijf van Tata Steel Europe, Tata Steel Global Holdings, staat garant voor deze lening. Verder heeft Tata Steel IJmuiden een lening van 50 miljoen euro verstrekt aan Tata Steel UK. Deze lening wordt eveneens gegarandeerd door Tata Steel Global Holdings. Accountant PWC heeft recentelijk weer vastgesteld dat dit deugdelijke garanties zijn.
Tata Steel IJmuiden leent binnen Tata Steel geen geld uit naast de genoemde lening aan Tata Steel UK. Tata Steel IJmuiden heeft geen bankleningen. Op alle intercompany leningen wordt altijd een marktconforme rente geheven.

Tata Steel IJmuiden is overwegend winstgevend. Als het bedrijf een jaar verlies maakt, is het niet nodig om kortlopende leningen terug te vragen, aangezien er voldoende kredietfaciliteiten ter beschikking zijn.

Tata Steel Nederland is momenteel bezig met het aanvragen van een GO-C lening en is daarover met verschillende banken in gesprek. Het aanvragen van de GO-C lening staat volledig los van de intercompany leningen van Tata Steel Nederland aan Tata Steel Netherlands Holdings. De overheid vereist niet dat

Tata Steel Nederland zijn intercompany leningen opvraagt alvorens in aanmerking te komen voor een GO-C lening.

Vennootschapsbelasting

Tata Steel handelt in overeenstemming met de belastingwetten en regelgeving in alle landen waarin de groep actief is. Fiscaal beleid van Tata Steel in Nederland is volledig conform wet- en regelgeving. Er zijn geen speciale afspraken (zogeheten ‘rulings’) met de Belastingdienst.

Tata Steel Nederland maakt, net als alle andere Nederlandse Tata Steel Europe vennootschappen, onderdeel uit van een fiscale eenheid, hetgeen een gangbaar en geaccepteerd regime is. Tata Steel Netherlands Holdings is de moedermaatschappij van de fiscale eenheid. Binnen de fiscale eenheid kunnen winsten en verliezen van de ertoe behorende vennootschappen worden verrekend. Tata Steel Nederland betaalt vennootschapsbelasting aan Tata Steel Netherlands Holdings, die zorg draagt voor de belastingverplichtingen van de fiscale eenheid.

Tot nog toe was Tata Steel Netherlands Holdings geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Inkoop grondstoffen
Tata Steel werkt met een inkoopkantoor voor grondstoffen vanwege synergievoordelen. Daarnaast koopt Tata Steel ook rechtstreeks van externe leveranciers. In 2018/19 werd ongeveer de helft van de grond- en hulpstoffen ingekocht via de centrale inkooporganisatie. De andere helft werd rechtstreeks gekocht bij externe leveranciers. Al dergelijke aankopen worden gedaan op commerciële basis en zijn in overeenstemming met de lokale belastingwetten. Tata Steel Europe heeft in het afgelopen boekjaar (eindigend in maart 2019) £ 3,4 miljard uitgegeven aan zowel grondstoffen als verbruiksgoederen. Grondstoffen omvatten ijzererts en kolen die worden gebruikt om staal te maken, terwijl verbruiksgoederen worden gebruikt in productieprocessen en apparatuur, zoals legeringen, grafietelektroden en vuurvaste stenen.