Stikstof blokkeert restwarmte inzet vanuit Tata Steel

20 Feb 2020

In de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) is door HVC en de Provincie Noord-Holland de haalbaarheid van een regionaal warmtenet onderzocht. Een van de mogelijkheden die bekeken is, betrof de mogelijkheid om restwarmte uit het productieproces van Tata Steel te kunnen inzetten voor dit warmtenet.

Tata Steel heeft samen met HVC onderzocht uit welke bronnen de restwarmte geleverd zou kunnen worden. Uit de studie bleek dat levering mogelijk kan zijn van 5 MW restwarmte uit het ovenkoelwater en 8,5 MW restwarmte uit het rookgas van warmbandovens.

Uit de berekeningen bleek echter ook dat dit effect heeft op de stikstofdepositie. Als restwarmte teruggewonnen wordt uit rookgassen van warmbandovens, dan zal de rookgastemperatuur van deze ovens dalen. En dat zou betekenen dat door de lagere rookgastemperatuur van deze ovens, de stikstofdepositie in het Noord-Hollands Duinreservaat (NHD) met meer dan 10% toeneemt. De oorzaak is dat door een lagere temperatuur de stikstof minder hoog de atmosfeer in wordt gestoten en daardoor dichterbij neer zal komen; in het Noord-Hollands Duinreservaat.

Daarom heeft Tata Steel helaas besloten om voorlopig verdere medewerking aan het restwarmte project op te schorten. Het bedrijf blijft open voor toekomstige oplossingen zodra nieuwe inzichten ontstaan met betrekking tot de stikstofproblematiek. De inzet van restwarmte sluit immers goed aan bij de energietransitie naar een CO2 neutrale toekomst.