Onderzoeksrapport kooksovengas

18 Dec 2018

Op 30 oktober 2018 is er een emissie geweest van kooksovengas uit de kooksovens van Tata Steel. In totaal is er 7 minuten lang een uitstoot geweest van dit gas, dat vervolgens in een wolk is weggedreven. Deze wolk kooksovengas is van het Tata Steel terrein weggedreven met de ZZO-wind richting zee. Tata Steel heeft opdracht gegeven aan Royal HaskoningDHV om onderzoek te verrichten naar de mogelijke gezondheidseffecten van de kookswolk die vrijkwam na een technische storing in Kooksgasfabriek 2.

Het onderzoek is uitgevoerd door twee toxicologen, die de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten van kooksovengas?
  2. Wat is hiermee het mogelijke effect geweest op de gezondheid van de omwonenden van Tata Steel na de emissie van kooksovengas op 30 oktober 2018?

Hiervoor is gebruik gemaakt van de bekende samenstelling van de individuele componenten van het gas, zoals door Tata Steel aan Royal HaskoningDHV aangeleverd. Ook is gebruik gemaakt van de meetwaarden van de “E-neuzen” (elektronische gasmeetapparatuur) die rondom en op het terrein van Tata Steel staan opgesteld.

Met behulp van informatie over de samenstelling en hoeveelheid vrijgekomen gas kan worden getoetst of de door het RIVM gestelde interventiewaarden zijn overschreden. Dit onderzoek kende een doorlooptijd van twee weken. Door deze korte tijd en het werken met aangeleverde gegevens kan een nadere aanvulling in de toekomst noodzakelijk zijn.

Conclusie

Voor de stoffen vrijgekomen bij de uitstoot van het kooksovengas, is er op basis van de beschikbare informatie, een grove inschatting gemaakt van de kans op overschrijding van de door het RIVM gestelde interventiewaarden[1]. Op basis van deze schattingen, en de meetwaarden van de waterstofsulfide (H2S) detectoren in de beschikbare E-neuzen, kan niet worden uitgesloten dat voor H2S lokaal de voorlichtingsrichtwaarden[2] (VRW) zijn bereikt, met als gevolg een korte periode van hinderlijke geur en eventuele symptomen zoals hoofdpijn en lichte irritatie van de ogen en luchtwegen.

Afhankelijk van het daadwerkelijke verspreidingsgebied, kunnen waterstofcyanide, koolstof monoxide, benzeen of ammoniak ook hebben bijgedragen aan eventuele symptomen. Maar, op basis van de gemaakte inschatting wordt het op dit moment onwaarschijnlijk geacht dat voor deze stoffen in het verspreidingsgebied de minimale voorlichtingsrichtwaarden zijn overschreden.

Voor een specifieke risicobeoordeling vindt momenteel een verdere nauwkeurige verspreidingsanalyse plaats, gebaseerd op een gemodelleerde inschatting van het verspreidingsgebied van de componenten van het vrijgekomen kooksovengas. De resultaten daarvan zullen begin 2019 bekend worden.

 

Klik hier voor het rapport Analyse mogelijke gezondheidsklachten kooksovengas

 

[1] https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden

[2] De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die de blootgestelde bevolking met grote waarschijnlijkheid als hinderlijk waarneemt, of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.