Hinder in de omgeving

Tata Steel heeft duurzaamheid in het hart van zijn strategie staan en wil verantwoord staal maken. Dat is alleen mogelijk vanuit een gezonde balans tussen de belangen voor mens, milieu, omgeving en het bedrijf.

Tata Steel streeft ernaar om de impact van zijn processen op de omgeving zoveel mogelijk te minimaliseren en een goede buurman te zijn. Op lange termijn (2030-2050) is de ambitie om CO2 neutraal staal te maken en daartoe zet Tata Steel verschillende innovatietrajecten in. En ondertussen onderneemt het staalbedrijf  verschillende activiteiten ten aanzien van veiligheid- en gezondheid, emissiereductie en de bescherming van de lucht- en leefkwaliteit. Helaas lukt het niet altijd om een goede buurman te zijn. Tata Steel vindt het vervelend dat inwoners van Wijk aan Zee hinder hebben ondervonden van de neerslag van grafietdeeltjes. Deze komen vrij bij de verwerking van slak door Harsco, partner van Tata Steel en gevestigd op het terrein van Tata Steel.


Maatregelen
Naar aanleiding van de overlast in Wijk aan Zee stelde Tata Steel onmiddellijk onderzoek in naar de oorzaak ervan en naar mogelijkheden om die weg te nemen. Ook trof het bedrijf uit voorzorg een aantal voorzieningen om de overlast al zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. 

  • Het productieproces van de hoogovens is aangepast. Door deze aanpassing neemt de kans op het vrijkomen van grafietdeeltjes af bij de verwerking van slak door Harsco.
  • Omdat deze maatregel onvoldoende werkt bij stop- en startmomenten van de hoogovens, kiest Tata Steel bij vergrote kans op dergelijke stilstanden voor andere procesinstellingen en een lager productietempo. Daardoor zal de ijzersamenstelling op en om stilstanden van een hoogoven minder variëren en neemt de kans op grafietvorming verder af.
  • In Wijk aan Zee is in opdracht van Tata Steel een aantal schoonmaakacties georganiseerd voor de binnen- en buitenkant van huizen, auto’s en openbare ruimtes zoals speeltuinen.
  • Tata Steel breidt de hoeveelheid slakpannen met elf stuks uit om de slak langer te kunnen laten afkoelen voor verwerking door Harsco. Afkoeling draagt bij aan minder uitstoot van grafiet.
  • Intussen werkt Tata Steel aan een blijvende oplossing: een gesloten systeem (hal) bij Harsco. Totstandkoming van deze oplossing zal naar verwachting over ongeveer anderhalf jaar een feit zijn. Dit tijdsbestek is nodig voor de voorbereiding, vergunningverlening en bouw.

Zodra er een besluit is genomen over de verder te nemen maatregelen, zullen we dit en de uitwerking daarvan tijdig via onze website communiceren aan de betrokken overheden en omwonenden.

Monitoren
Tata Steel monitort de situatie nauwlettend en onderhoudt hierbij voortdurend contact met de betrokken overheden: de provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland.

Informatieavond 28 november
Tata Steel staat in contact met de vertegenwoordigers van mensen die in de omgeving wonen en houdt hen steeds op de hoogte. Op 28 november vond een informatieavond plaats in Wijk aan Zee om de inwoners bij te praten en hun vragen te beantwoorden. Deze werd georganiseerd door overheden in samenwerking met Tata Steel. 

Gezondheid 
Alle betrokken partijen – Tata Steel, Harsco, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk en Velsen, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland – hechten sterk aan duidelijkheid over de gezondheidseffecten voor omwonenden. Om deze reden zullen overheden in overleg met de GGD Kennemerland, opdracht geven voor een onafhankelijk onderzoek dat duidelijkheid geeft over eventuele gezondheidsrisico’s van de grafietdeeltjes die neerslaan. Ook de Dorpsraad Wijk aan Zee wordt betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvraag.

 

 

Op 30 oktober 2018 is er een emissie geweest van kooksovengas uit de kooksovens van Tata Steel. In totaal is er 7 minuten lang een uitstoot geweest van dit gas, dat vervolgens in een wolk is weggedreven. Deze wolk kooksovengas is van het Tata Steel terrein weggedreven met de ZZO-wind richting zee.

De gezondheidsrisisco’s, die bewoners van Wijk aan Zee hebben gelopen als gevolg van de uitstoot van stofdeeltjes van Roza en converterslak, zijn hoogstwaarschijnlijk gering. Dat staat in het onderzoek dat Tata Steel heeft laten doen door toxicologen van bureau Royal HaskoningDHV (RHDHV) naar de eigenschappen van de stofdeeltjes en de uitstoot van de stofdeeltjes. De onderzoekers hebben geen definitieve conclusies getrokken m.b.t. de gezondheidsrisico’s, omdat niet bekend is in hoeverre bewoners tijdens de uitstoot daadwerkelijk (fijne) stofdeeltjes hebben ingeademd.