Duurzaam in alle opzichten

Bouwen aan het leidende Europese staalbedrijf dat duurzaam is in alle opzichten

Bij Tata Steel begrijpen wij dat we aan de verwachtingen van al onze stakeholders moeten voldoen en willen we bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving. We kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in het aangaan van deze uitdagingen, zowel in onze producten en diensten als in onze operatie.

Tata Steel omarmt innovatie en nieuwe technologie om kwalitatief hoogwaardige producten te ontwikkelen die onze klanten helpen succesvol te zijn in hun markten. We werken nauw samen met onze klanten om ze te helpen te voldoen aan de eisen van hún klanten. Onder meer door het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten van staal. Dit doen wij door geavanceerde hogesterktestalen te ontwikkelen waarmee lichtere en daarmee energie zuinige auto’s mogelijk zijn. We verbeteren ook continu onze productieprocessen en efficiëntie. Wij behoren tot de leidende staalbedrijven op het gebied van CO2 -arme productie van staal.

De verwachtingen van onze stakeholders veranderen snel. Het Akkoord van Parijs stuurt de wereldwijde CO2-reductie en de Europese Unie (EU) heeft tot doel om haar emissies in 2050 met 80% tot 95% te verlagen tot onder het niveau van 1990. De EU heeft ook nadrukkelijk haar ambitie kenbaar gemaakt voor een circulaire economie waarin niets verloren gaat. Volgens de EU zou een circulaire economie niet alleen de druk op het milieu verminderen, maar ook een positieve bijdrage leveren aan het veiligstellen van de grondstoffenvoorziening en tot economische groei en banen leiden, doordat het concurrentie en innovatie stimuleert.

In antwoord op deze verwachtingen blijft Tata Steel doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe en relevante staalproducten en diensten die verantwoorde consumptie mogelijk maken en de impact op de omgeving minimaliseren. Tata Steel heeft daarnaast een lange termijn ambitie om de producten, restproducten en de bedrijfsvoering te integreren in de circulaire economie en de CO2-uitstoot te verminderen, in lijn met de ambitie van de EU.

De noodzaak van CO2 reductie en circulariteit biedt een enorme kans voor staal

Behalve dat staal essentieel is voor de moderne maatschappij, is het duurzaam, omdat het een permanent materiaal is. Staal vertegenwoordigt een langetermijninvestering die niet verloren gaat. Producten die van staal gemaakt zijn kunnen een leven lang mee gaan waarna ze worden hergebruikt of worden gerecycled tot hun oorspronkelijke kwaliteit. Dit verklaart waarom producten van staal een excellente CO2 efficiëntie bieden gedurende de levenscyclus en waarom staal het meest recyclede materiaal ter wereld is. 

Het maken van staal, de noodzaak van CO2 reductie en de circulaire economie eisen dat we innoveren

Tata Steel speelt al bijna 100 jaar in de voorhoede van ’s werelds beste staalproducenten en is een voorloper op het gebied van staalproductie met een lage CO2-uitstoot. Gedurende de laatste 30 jaar hebben we onze CO2-uitstoot per ton met bijna 20% verlaagd en we benaderen de grenzen van wat mogelijk is met onze conventionele hoogovens. Een verdere sprong voorwaarts in het verbeteren van CO2-uitstoot kan alleen bereikt worden met een compleet nieuwe technische richting voor staalproductie, los van de hoogovenroute.

HIsarna: spilfunctie in onze ambitie van een koolstofarme footprint en circulaire economie

HIsarna is een compleet nieuwe technologie om staal te maken. Deze bestaat uit een reactor waar bovenin ijzererts wordt ingevoerd. Het erts wordt bij een hoge temperatuur vloeibaar gemaakt in een cycloon en druppelt op de bodem van de reactor waar steenkoolpoeder wordt geïnjecteerd. Het koolpoeder reageert met de gesmolten erts waarbij vloeibaar ruwijzer ontstaat als basismateriaal voor de productie van hoogwaardig staal. Het gas dat HIsarna uitstoot, is geconcentreerd CO2.

De technologie maakt een aantal voorbewerkingsstappen overbodig en stelt minder strikte eisen aan de kwaliteit van de grondstoffen. Dit resulteert in een enorme efficiëntieverhoging. Het verlaagt het energieverbruik, dringt de CO2-uitstoot terug met 20% en verlaagt de uitstoot van fijnstof, zwaveldioxide en stikstofdioxide met 60% tot 80%.

Doordat de HIsarna installatie hooggeconcentreerd CO2 produceert, is het zeer geschikt voor CO2-afvang en -opslag (CCS) of -gebruik (CCU), zonder een kostbaar gasscheidingsproces. De combinatie van HIsarna en CO2-opslag zou kunnen leiden tot een totale CO2-beperking van 80% in het staalproductieproces. 

HIsarna zal naar verwachting een cruciale rol spelen in het bereiken van toekomstige recycle-ambities in de circulaire economie. We verwachten niet alleen in staat te zijn om primaire  staalproductie te combineren met het recyclen van tot 50% staalschrot, wat twee keer het theoretische maximum is van de Hoogoven-Oxystaalfabriek route. HIsarna maakt het ook mogelijk om zink uit gecoat staalschrot terug te winnen.

Van een maakindustrie naar een duurzame industrie

HIsarna is een veelbelovende technologie die door ons een aantal jaren is getest in een speciale proeffabriek, met steun van de Europese Unie en de Nederlandse overheid, en ook een aantal andere staalbedrijven en universiteiten. We staan op het punt om de laatste testfase in te gaan, waarna we naar schaalvergroting gaan kijken voor productie op commerciële schaal. 

Met HIsarna innoveert Tata Steel om een sterke maakindustrie in de toekomst zeker te stellen die waarde behoudt en de uitstoot terugdringt in overeenstemming met de ambities van de maatschappij. We innoveren met een doel omdat we ons hebben verbonden aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de omgevingen die we dienen.